Regulamin korzystania z usługi

„Dokrates.pl”

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Legal Geek udostępnia Przedsiębiorcy Kreator na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Kreator kierowany jest wyłącznie do podmiotów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, korzystających z Kreatora wyłącznie w celach związanych ze swoją działalnością gospodarczą, zawodową lub zarobkową.

 

§ 2
Definicje

 1. Dokument – dokument wykreowany przez Przedsiębiorcę za pośrednictwem Kreatora, w oparciu o treści opracowane przez Legal Geek
 2. Kreator – rozwiązanie informatyczno-prawne „Kreator Dokrates.pl”, udostępniane przez Legal Geek Przedsiębiorcy, służące samodzielnemu generowaniu (kreowaniu) przez Przedsiębiorcę dokumentów prawnych zaimplementowanych – na bazie przygotowanych przez Legal Geek treści - w Kreatorze, w oparciu o dane i informacje podane przez Przedsiębiorcę. Kreator dostępny jest pod adresem dokrates.pl.
 3. Legal Geek – Legal Geek Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-538), ul. Olimpijska 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr KRS: 0000615169, kapitał zakładowy: 10.000 zł, NIP: 586 23 05 970.
 4. Przedsiębiorca – podmiot nie będący konsumentem, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, korzystający z Kreatora wyłącznie w celach związanych ze swoją działalnością gospodarczą, zawodową lub zarobkową, w tym prowadzonym lub zakładanym przedsiębiorstwem, a w szczególności przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Kreatora, będący regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. Serwis – sklep internetowy lub serwis internetowy Przedsiębiorcy, na potrzeby którego kreowany jest Dokument i którego URL Przedsiębiorca podał w trakcie kreowania Dokumentu.
 7. Usługa Aktualizacji Dokumentu – usługa dodatkowa zamawiana przez Przedsiębiorcę od Legal Geek.
 8. Ustawa – ustawa o prawach konsumenta.

 

§ 3
Funkcjonowanie Kreatora

 1. Kreator pozwala na tworzenie przez Przedsiębiorcę Dokumentów w nim zaimplementowanych, na podstawie informacji wprowadzonych przez Przedsiębiorcę.
 2. Lista Dokumentów dostępna jest w Kreatorze.
 3. Ze względu na istotę Kreatora oraz dostępnych w nim Dokumentów jest on przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych, wykorzystujących go w ramach prowadzonej działalności biznesowej.
 4. Treści na bazie których Kreowane są Dokumenty zostały stworzone przez prawników Legal Geek i są dostosowane do prawa polskiego lub europejskiego (na poziomie dyrektyw i rozporządzeń unijnych) w zależności od tego co wskazano w opisie Dokumentu na stronie Kreatora.
 5. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wprowadzenia w Kreatorze danych zgodnych ze stanem faktycznym – z uwzględnieniem profilu i charakteru działalności Przedsiębiorcy, a w szczególności podania prawdziwego i poprawnego:
  1. adresu URL Serwisu;
  2. adresu e-mail Przedsiębiorcy
 6. Ocena czy Dokumenty stworzone przez Przedsiębiorcę są adekwatne do jego działalności należy do Przedsiębiorcy.
 7. Dokument jest udostępniany Przedsiębiorcy w postaci pliku .pdf. Legal Geek może udostępnić Przedsiębiorcy Dokument również w inny sposób – o ile taka opcja została przewidziana w ramach Kreatora.
 8. Legal Geek przekazuje Przedsiębiorcy odnośnik do pobrania Dokumentu, jak i fakturę VAT za świadczone usługi, na adres e-mail Przedsiębiorcy podany w Kreatorze. Przekazanie odnośnika następuje do końca dnia roboczego następującego pod dniu, w którym Legal Geek otrzymał zapłatę za Dokument, a w przypadku Dokumentów kreowanych nieodpłatnie – po dniu, w którym Dokument został wykreowany.
 9. Dokument wykreowany za pomocą Kreatora powinien być niezwłocznie pobrany i zarchiwizowany przez Przedsiębiorcę. Legal Geek nie gwarantuje archiwizacji Dokumentów po ich udostępnieniu Przedsiębiorcy.
 10. W ramach Kreatora Legal Geek nie zapewnia Przedsiębiorcy wsparcia technicznego lub prawnego, w szczególności Legal Geek nie opiniuje i nie konsultuje wprowadzonych przez Przedsiębiorcę zmian do Dokumentów. Usługi tego typu mogą być świadczone przez Legal Geek odpłatnie na podstawie odrębnych ustaleń i umów między Legal Geek i Przedsiębiorcą.
 11. Przedsiębiorca odpowiada za prawdziwość i rzetelność wprowadzanych w Kreatorze informacji, jak i ponosi wyłączą odpowiedzialność wobec osób trzecich za skutki posługiwania się Dokumentem wykreowanym przez Przedsiębiorcę w ramach Kreatora.
 12. W ramach Kreatora Legal Geek może udostępnić Przedsiębiorcy możliwość zamówienia usług dodatkowych, w tym Usługę Aktualizacji Dokumentu.
 13. Usługa Aktualizacji Dokumentu polega na przekazywaniu przez Legal Geek Przedsiębiorcy konkretnych klauzul umownych, które powinny zostać zmienione w Dokumencie. Klauzule przekazywane są przez okres wskazany przez Przedsiębiorcę w trakcie kreowania Dokumentu, licząc od dnia wykreowania Dokumentu.
 14. W ramach Usługi Aktualizacji Dokumentu Legal Geek przekazuje Przedsiębiorcy wyłącznie klauzule, które w ocenie Legal Geek powinny zostać zmienione – względem przekazanej pierwotnie przez Legal Geek treści Dokumentu – z powodu:
  1. Zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. Wpisania klauzuli identycznej z zawartą w Dokumencie do rejestru klauzul niedozwolonych;
  3. Zmiany stanowisk orzeczniczych Sądów lub organów administracji publicznej, które w ocenie Legal Geek skutkują koniecznością aktualizacji Dokumentu.
 15. Usługa Aktualizacji Dokumentu realizowana jest przez Legal Geek w terminie 30 dni od powzięcia informacji o konieczności aktualizacji Dokumentu.
 16. Do usług dodatkowych zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 17. Dany Dokument wykreowany za pośrednictwem Kreatora może być użyty wyłącznie w Serwisie, którego adres URL został podany w trakcie jego kreowania.
 18. Dokument może być kreowany wyłącznie na potrzeby własne Przedsiębiorcy – zabronione jest kreowanie Dokumentów na potrzeby osób trzecich.

 

§ 4 
Zawarcie umowy

 1. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą podania przez Przedsiębiorcę adresu e-mail i zaakceptowania Regulaminu.
 2. W przypadku niedokończenia kreowania Dokumentu przez Przedsiębiorcę – po zawarciu umowy, Legal Geek uprawniony będzie do wezwania Przedsiębiorcy do wykonania umowy i dokończenia kreowania Dokumentu, w szczególności w drodze wysłania stosownego przypomnienia na adres e-mail Przedsiębiorcy. Przypomnienie może zostać wysłane Przedsiębiorcy przez Legal Geek dwukrotnie, nie później niż w terminie do 30 dni od zawarcia umowy. Dodatkowo Legal Geek uprawniony jest do telefonicznego skontaktowania się z Przedsiębiorcą w celu uzyskania informacji o przyczynach zaprzestania wykonywania Umowy.
 3. Jeżeli nie wykreuje Dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 2, umowę uznaje się za niezawartą, bez obowiązku składania dodatkowych oświadczeń przez Strony, a w celu wykreowania Dokumentu należy zawrzeć nową umowę.

 

§ 5 
Płatności

 1. W przypadku Dokumentów, których kreowanie ma charakter odpłatny – płatność powinna zostać dokonana przez Przedsiębiorcę z góry i jest warunkiem wykreowania Dokumentu.
 2. W ramach Kreatora Legal Geek udostępnia następujące metody płatności:
  1. Płatność kartą płatniczą – w ramach kart obsługiwanych przez Blue Media S.A.;
  2. Płatność szybkim przelewem – w ramach instrumentów płatniczych obsługiwanych przez Blue Media S.A.;
   - szczegółowa lista obsługiwanych kart płatniczych i banków dostępna jest w Kreatorze.
 1. Legal Geek może udostępnić Przedsiębiorcy kod rabatowy („Kod Rabatowy”) służący zmniejszeniu kwoty ceny za kreowany Dokument. Szczegółowe warunki realizacji Kodu Rabatowego zostaną wskazane wraz z przekazaniem Kodu Rabatowego.
 2. Kod Rabatowy służy wyłącznie zmniejszeniu ceny za Dokument i nie dotyczy obniżenia ceny usług dodatkowych, w szczególności takich jak Usługa Aktualizacji Dokumentu.
 3. Przedsiębiorca akceptuje otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Przedsiębiorcę w czasie kreowania Dokumentu.
 4. W przypadku skorzystania z opcji dokonania płatności w terminie innym niż niezwłocznie po wybraniu odpowiedniej opcji w Kreatorze Legal Geek przekaże Przedsiębiorcy na adres e-mail link do systemu e-płatności, a także przypomni Przedsiębiorcy o możliwości dokonania płatności, w przypadku jej niedokonania w terminie 7 dni od wykreowania Dokumentu.
 5. Wszelkie ceny podane w Kreatorze są cenami netto i należy do nich doliczyć należny podatek VAT, chyba, że w Kreatorze wyraźnie wskazano, że dana cena jest ceną brutto.

 

§ 6
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Przedsiębiorcę jest Legal Geek.
 2. Przedsiębiorcy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz żądanie ich poprawienia.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne dla prawidłowego skorzystania z usług świadczonych przez Legal Geek.

 

§ 7
Marketing

 1. Przedsiębiorca korzystając z Kreatora może udzielić Legal Geek dobrowolnej zgody na przesyłanie mu przez Legal Geek informacji handlowych i marketingowych, dotyczących Legal Geek, podmiotów posługujących się znakami towarowymi „Legal Geek” i „Law-how®” oraz partnerom Legal Geek.
 2. Zgoda na przekazywanie informacji handlowych lub marketingowych może być również udzielona bezpośrednio partnerom Legal Geek – w zakresie wskazanym w treści tej zgody.
 3. W przypadku Dokumentów kreowanych nieodpłatnie – możliwość ich kreowania jak i udostępnienie Dokumentu następuje wyłącznie Przedsiębiorcy, który wyraził zgodę, o której mowa w ust. 1.
 4. W przypadku Dokumentów kreowanych nieodpłatnie warunkiem posługiwania się nimi przez Przedsiębiorcę jest pozostawienie oznaczeń Legal Geek, dostarczonych przez Legal Geek wraz z dokumentem, w tym m.in. stopki dokumentu, a w szczególności informacji o stworzeniu Dokumentu przy użyciu Kreatora – w postaci niezmienionej, w tym z wszystkimi odnośnikami (linkami).
 5. Przedsiębiorca udziela Legal Geek nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i miejscu, zgody na posługiwanie się znakami towarowymi i innymi oznaczeniami Przedsiębiorcy, przez Legal Geek, w celu publicznego informowania, iż Przedsiębiorca skorzystał z Kreatora, w tym również w celu promowania Kreatora.

 

§ 8
Warunki techniczne i zastrzeżenia

 1. Aby skorzystać z Kreatora Przedsiębiorca musi spełnić następujące wymogi techniczne:
  1. Posiadanie urządzenia z aktualną przeglądarką internetową, zapewniającą prawidłową obsługę javascriptu oraz plików cookies;
  2. Posiadanie konta e-mail;
  3. Posiadanie aplikacji pozwalającej na prawidłowe otwieranie plików .pdf;
  4. Posiadanie dostępu do sieci Internet.
 2. Legal Geek nie zapewnia wsparcia technicznego i prawnego dla usług świadczonych w ramach Kreatora.
 3. Legal Geek ponosi wobec Przedsiębiorcy odpowiedzialność wyłącznie za Wady Prawne Dokumentu.
 4. Wadą Prawną, w rozumieniu postanowień niniejszego Regulaminu, jest każda niezgodność treści dostarczonej przez Legal Geek, na podstawie której wykreowano Dokument, z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Ustawy lub z innymi powszechnie i bezwzględnie §obowiązującymi przepisami jeśli tak wskazano w opisie dostępnego do wykreowania w Kreatorze dokumentu, powstała z wyłącznej winy Legal Geek oraz istniejąca na dzień wykreowania Dokumentu, która wywołała bezpośrednią szkodę po stronie Przedsiębiorcy, stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądowym lub ostateczną decyzją administracyjną, pod warunkiem zgłoszenia tej szkody Legal Geek w terminie jednego roku od wykreowania Dokumentu („Wada Prawna”).
 5. Odpowiedzialność za Wadę Prawną nie obejmuje utraconych korzyści. Wszelka odpowiedzialność Legal Geek ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez Legal Geek z tytułu wykreowania Dokumentu, zaś w zakresie innym niż Wada Prawna odpowiedzialność Legal Geek ograniczona jest wyłącznie do winy umyślnej.
 6. Za moment wykreowania Dokumentu uznaje się moment, w którym Przedsiębiorca potwierdził treść wprowadzonych przez siebie danych za pośrednictwem Kreatora.
 7. Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, iż Dokumenty tworzone za pośrednictwem Kreatora tworzone są w sposób automatyczny i Legal Geek nie dokonuje oceny możliwości ich zastosowania przez konkretnego Przedsiębiorcę.
 8. Ocena adekwatności Dokumentu do działalności Przedsiębiorcy powinna zostać dokonana przez Przedsiębiorcę. Ryzyko posługiwania się Dokumentem i dostosowania jego treści do faktycznej działalności Przedsiębiorcy ponosi Przedsiębiorca. Tym samym Legal Geek nie zapewnia, że działalność Przedsiębiorcy będzie dostosowana do treści wykreowanych Dokumentów.
 9. W przypadku usunięcia, ukrycia lub jakiejkolwiek modyfikacji, zawartych w treści Dokumentu oznaczeń Legal Geek, o których mowa w § 6, Przedsiębiorca zapłaci Legal Geek karę umowną odpowiadającą kwocie średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto, za rok, w którym stwierdzono naruszenie.
 10. Legal Geek nie odpowiada za skutki przekazania Dokumentu przez Przedsiębiorcę osobom trzecim. Wszelką odpowiedzialność z tytułu posłużenia się Dokumentem przez osobę, której Przedsiębiorca udostępnił Dokument ponosi Przedsiębiorca.
 11. W przypadku udostępnienia przez Przedsiębiorcę Dokumentu osobie trzeciej Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapłaty Legal Geek kary umownej odpowiadającej trzykrotności nominalnej ceny Dokumentu, a w przypadku gdy Przedsiębiorca uzyskał z tytułu udostępnienia Dokumentu korzyść majątkową – dziesięciokrotności nominalnej ceny Dokumentu, nie mniej jednak niż dziesięciokrotności uzyskanej korzyści majątkowej. Uprawnienie żądania kary umownej nie wyłącza uprawnienia Legal Geek do żądania odszkodowania przenoszącego kwotę tej kary.
 12. Zakazane jest dostarczanie przez Przedsiębiorcę, w ramach korzystania z usług świadczonych przez Legal Geek, treści bezprawnych.

 

§
Komunikacja i reklamacje

 1. Przedsiębiorca może kontaktować się z Legal Geek, w języku polskim, przy wykorzystaniu następujących danych i adresów:
  1. Przy użyciu poczty elektronicznej: kreator@dokrates.pl;
  2. Telefonicznie, w dni robocze, w godzinach 10.00 – 14.00: +48 793 311 924;
 2. Reklamacje powinny być składane przez Przedsiębiorcę wyłącznie na adres e-mail: kreator@dokrates.pl
 3. Reklamacja składana przez Przedsiębiorcę powinna zawierać numer zamówienia (Order ID) oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. Legal Geek ustosunkowuje się do zgłoszonych reklamacji w terminie 21 dni od ich otrzymania.

 

§ 10
Licencja

 1. Z chwilą otrzymania przekazania Dokumentu Przedsiębiorca staje się uprawniony do użycia Dokumentu w Serwisie, którego URL podał w trakcie kreowania Dokumentu.
 2. Legal Geek – z chwilą przeniesienia na Przedsiębiorcę egzemplarza Dokumentu - udziela Przedsiębiorcy nieograniczonej w czasie, niewyłącznej i nieprzenaszalnej, licencji na korzystanie z treści opracowanych przez Legal Geek, w oparciu o które został wykreowany Dokument. Licencja nie obejmuje praw zależnych, a także prawa do sublicencji.
 3. Licencja udzielana jest w celu posługiwania się przez Przedsiębiorcę Dokumentem na potrzeby własne i nie uprawnia Przedsiębiorcy do udostępnienia jego treści osobom trzecim, w zakresie innym niż publikacja Dokumentu w ramach Serwisu lub wykorzystanie Dokumentu przez Przedsiębiorcę zgodnie z jego przeznaczeniem. Licencja obejmuje wykorzystanie Dokumentu wyłącznie w Serwisie.
 4. Licencja wygasa z chwilą naruszenia przez Przedsiębiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności - w przypadku Dokumentów przekazanych nieodpłatnie – z chwilą usunięcia z ich treści oznaczeń Legal Geek, o których mowa w § 6 lub z chwilą odwołania przez Przedsiębiorcę zgody, o której mowa w § 6 ust. 1.
 5. Z chwilą wygaśnięcia licencji Przedsiębiorca powinien niezwłocznie zaprzestać posługiwania się Dokumentem, w takim zakresie w jakim treści w oparciu o które został on wykreowany zostały opracowane przez Legal Geek.

 

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Umowa na korzystanie z Kreatora zawierana jest za pośrednictwem Kreatora, na czas nieokreślony – obejmujący korzystanie przez Przedsiębiorcę z Dokumentu.
 2. Umowa może zostać rozwiązana poprzez złożenie stosownego oświadczenia przez Przedsiębiorcę, a w przypadku naruszenia Regulaminu przez Przedsiębiorcę – również przez Legal Geek, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy skutkuje koniecznością zaprzestania wykorzystania Dokumentu przez Przedsiębiorcę, któremu nie przysługuje zwrot ceny z tytułu skorzystania z Kreatora oraz Usług Dodatkowych.
 3. Legal Geek przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Legal Geek poinformuje o zmianie Regulaminu Przedsiębiorcę, który uprzednio zaakceptował regulamin, w terminie co najmniej 3 dni przed jego zmianą – za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorcę.
 4. Prawem właściwym dla sporów wynikłych w związku z niniejszym Regulaminem jest prawo polskie. Sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Legal Geek.